Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian

Інститут економіки промисловості НАН України


Свою історію Інститут економіки промисловості почав в 1959 р. як відділення економіки промисловості Донецького раднаргоспу, яке було передано в 1965 р. в Академії Наук УРСР як відділення Інституту економіки. 8 липня 1969 року відділення було перетворено в Інститут економіки промисловості АН УРСР, з 1994 р. - ІЕП НАН України.
Основними напрямками роботи інституту з 1969 року була розробка проблемно-теоретичних і прикладних задач економіки та організації підприємств і відповідних галузей промисловості з застосуванням економіко-математичних методів і електронно-обчислювальної техніки. На момент створення інституту існували наступні відділи:
- відділ економіки гірської промисловості;
- відділ економіки металургійної промисловості;
- відділ економіки машинобудівної промисловості;
- відділ економіки хімічної промисловості;
- відділ використання виробничих фондів;
- економіко-правовий відділ;
- відділ економіки будівництва;
- відділ міжгалузевих економічних досліджень;
- відділ механізованого оброблення інформації;
- відділ економічного моделювання;
- відділ застосування ЕОМ в економіці;
- відділ наукової інформації;
- сектор економіки і організації матеріально-технічного постачання;
- бібліотека;
- відділ кадрів;
- канцелярія;
- бухгалтерія;
- обчислювальний центр інституту.
З 1 січня 1972 року до складу інституту також входили: Ворошиловградський філія інституту, Дніпропетровський відділ проблем управління якістю, а з грудня 1979 року і Запорізький відділ соціально-економічних проблем ліквідації важкої ручної праці в промисловості.
Інститут знаходиться в постійному пошуку рішень проблем економіки з використанням новітніх інформаційних технологій, економічних моделей, що поліпшують показники виробництва, у зв'язку з чим удосконалюється організаційна структура виробництва. Сучасна структура інституту відображена на даному сайті в розділі Підрозділу.
За час існування в регіоні Інституту економіки промисловості НАН України місто Донецьк перетворився в один з найбільших в Україні центрів економічної науки. На базі економічного наукового потенціалу Донбасу створена Академія економічних наук України. Інститут став ініціатором створення або засновником в Україні нових академічних установ: Луганської філії (єдиного академічної установи в Луганській області), Інституту проблем природокористування та екології (на базі Дніпропетровського відділення інституту, Інституту економіко-правових досліджень (на базі кількох наукових відділів Інституту економіки промисловості НАН України).
У зв'язку з подіями на Донбасі з вересня 2014 року інститут розташувався в місті Києві.
 

Основні завдання


Тематика наукових досліджень в ІЕП НАН України охоплює широкий спектр актуальних проблем класифікації наукових напрямків з природничих і суспільних наук з урахуванням найважливіших положень, які містяться в рішеннях вищих законодавчих органів країни, в документах і матеріалах указів Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, інших нормативних актах, прийнятих урядом з питань переходу до роботи в умовах ринкової економіки.
Наукова і науково-організаційна діяльність інституту здійснюється за такими напрямами:
- державне управління та регулювання виробничої сфери;
- промислова політика у контексті стратегії та тенденцій постіндустріального розвитку;
- соціально-економічні проблеми виробництва та соціальна політика;
- інноваційні і інвестиційні процеси в промисловості і їх забезпечення;
- регіональні проблеми промислового і соціального розвитку;
- господарський механізм підприємництва і корпоративне управління.
 

Наукові результати


В інституті розроблені концепції промислової, науково-технічної, регіональної та соціальної політики, управління державним сектором України; пропозиції до проекту концептуальних положень доповіді Президента України Верховній Раді «Стратегія стабілізації економічного зростання», до проекту «Програми забезпечення економічної безпеки»; економічний механізм планування і регулювання інвестиційних та інноваційних процесів у промисловості; науково-методичні засади вдосконалення податкової системи України; рекомендації з розробки і формування програм розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, створення економічного механізму регулювання процесів природокористування в умовах постійного розвитку і ін.
Теоретичні та прикладні результати досліджень активно використовуються в роботі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, галузевих і регіональних органів управління при підготовці законопроектів і нормативних актів, розробці регіональних та урядових концепцій, прогнозів, програм та ін. Інститут має велику кількість прикладних і теоретичних розробок, отриманих в процесі дослідження проблем структурно-інвестиційних зрушень в економіці, проблем управління державним сектором промисловості, а також економічної і соціальної безпеки в контексті регіональних і галузевих аспектів розвитку.

English

Institute of economy of industry of Ukraine

The history of the Institute of industrial Economics of the national Academy of Sciences of Ukraine started in 1959
The main areas of work of the Institute is to develop theoretical and practical problems of industrial Economics and organization of enterprises and relevant industries.

На русском

Институт экономики промышленности Украины

Свою историю Институт экономики промышленности национальной академии наук Украины начал в 1959 г.
Основными направлениями работы института является разработка теоретических и прикладных задач экономики промышленности и организации предприятий и соответствующих отраслей промышленности

Рolskim

Instytut ekonomiki przemysłu Ukrainy

Swoją historię Instytut ekonomiki przemysłu narodowej akademii nauk Ukrainy rozpoczął w 1959 r.
Głównymi kierunkami działania instytutu jest opracowanie teoretycznych i stosowanych zadań gospodarki, przemysłu i organizacji przedsiębiorstw i powiązanych gałęzi przemysłu.

Français

Institut de l'économie de l'industrie de l'Ukraine

Son histoire de l'Institut d'économie de l'industrie de l'académie nationale des sciences d'Ukraine a commencé en 1959
Les principaux domaines d'activité de l'institut est de développer les compétences théoriques et les problèmes d'application de l'économie de l'industrie et de l'organisation des entreprises et des industries connexes.

中国

研究所的经济行业的乌克兰

历史上的工业经济研究所的国家科学院,乌克兰开始在1959年
主要工作领域的研究所是制定理论和实际问题的业经济学和组织的企业和相关行业。
主要方向该研究所的工作,自1969年以来,已发展问题的理论和应用问题的经济和组织的企业和有关工业应用的经济数学方法和计算机技术。

Español

El instituto de economía de la industria de Ucrania

Su historia el Instituto de economía de la industria de la academia nacional de ciencias de ucrania comenzó en 1959
Las principales líneas de trabajo del instituto es el desarrollo teórico y aplicaciones de la economía de la industria y de la organización de las empresas y los sectores pertinentes de la industria