Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian

Аспірантура

 
В Інституті економіки промисловості НАН України з 1969 року функціонує аспірантура за спеціальністю 051 - Економіка
В аспірантуру ІЕП на конкурсній основі приймаються громадяни, які мають повну вищу освіту .

Вступники до аспірантури подають такі документи:
1. Заява про прийом до аспірантури з візою передбачуваного наукового керівника зразок
2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією (л/л завіряється відділом кадрів за останнім місцем роботи або навчання)
3. Характеристика-рекомендація з місця роботи або навчання
4. Список опублікованих наукових праць (якщо є)
5. Копія диплому про вищу освіту з випискою про отримані оцінки, завірена відділом кадрів
6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо є)
7. Реферат за фахом
8. Відгук передбачуваного наукового керівника про вступника і на реферат
9. Медична довідка форма №286-у
10.Ксерокопія 1 стор. паспорта
11.Паспорт, військовий квиток, дипломи (оригінали) пред'являються особисто при здачі документів
12.Фотографії: 6х4 - 1 шт., 3х4 – 2 шт.
13.Швидкозшивач картонний

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити:
- спеціальну дисципліну ;
- філософію;
- іноземна мова, необхідний аспіранту для виконання дисертаційного дослідження.

Навчання в аспірантурі здійснюється з відривом і без відриву від виробництва на бюджетній та на договірній основі. Термін підготовки аспірантів з відривом від виробництва - 3 роки, без відриву від виробництва - 4 роки. У програму навчання входять: іноземна мова, філософія, спеціальність.

Прийом документів до аспірантури - з 1 серпня по 10 вересня. Вступні іспити проводяться з 15 вересня по 10 жовтня, зарахування до аспірантури - з 1 листопада.
 

Докторантура


Відкрита Докторантура в ІЕП НАН України у 1989 році і здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за будь-який із зазначених вище економічних спеціальностей.
До докторантури приймаються громадяни, які мають науковий ступінь кандидата наук, досягнення у відповідній галузі знань і здатні на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Вступники до докторантури подають такі документи:
1. Заява про прийом до докторантури з візою передбачуваного наукового консультанта зразок
2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією (л/л завіряється відділом кадрів за останнім місцем роботи)
3. Характеристика-рекомендація
4. Подання відділу інституту (або організації, що направляє на навчання) з рекомендацією про зарахування в докторантуру
5. Список опублікованих наукових праць
6. Копія диплома про вищу освіту, завірена відділом кадрів
7. Копія диплома кандидата наук, завірена відділом кадрів
8. Копія атестата про присвоєння вченого звання, завірена відділом кадрів
9. Виписка з протоколу засідання вченої ради інституту про зарахування в докторантуру
10.Медична довідка форма №286-у
11.Ксерокопія 1 стор. паспорта
12.Паспорт, військовий квиток, дипломи (оригінали) пред'являються при здачі документів
13.Фотографії: 6х4 - 1 шт., 3х4 – 2 шт.
14.Швидкозшивач картонний

Термін підготовки докторантів 3 роки. Навчання - з відривом від виробництва. Прийом документів - до 15 серпня, зарахування в докторантуру - з 1 вересня.


Здобувачі вчених ступенів


Здобувачі вчених ступенів, які працюють над кандидатськими дисертаціями самостійно, прикріплюються до аспірантури інституту для підготовки дисертацій на здобуття ступеня кандидата наук за вказаними спеціальностями терміном на 5 років.

Документи, необхідні для прикріплення до інституту здобувача наукового ступеня кандидата наук:
1. Заява зразок
2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією, засвідчений відділом кадрів за місцем основної роботи
3. Лист-клопотання організації, в якій працює здобувач.
4. Характеристика-рекомендація з місця основної роботи
5. Список наукових праць
6. Копія диплома про вищу освіту, завірена відділом кадрів за місцем основної роботи
7. Розгорнутий план дисертації, підписаний здобувачем
8. Витяг з протоколу засідання відділу, до якого прикріплюється здобувач з рекомендацією про прикріплення
9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів
10.Фотографії: 6х4 - 1 шт.
11.Швидкозшивач картонний

Документи приймаються та прикріплення здобувачів здійснюється протягом року.

В Інституті економіки промисловості НАН України функціонує спеціалізована вчена рада Д11.151.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 051 -Економіка


В першу чергу до захисту в спецраді інституту приймаються дисертації здобувачів, серед публікацій по темі дисертації яких є публікації в журналі "Економіка промисловості".
З порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника можна ознайомитися на сайті www.mon.gov.ua