Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Глобальный инновационный индекс 2017
 Інщі публікації  24.03.2018153  05.0
З 2007 року Корнельский університет, школа бізнесу INSEAD і Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ, входить в Організацію Об'єднаних Націй) публікують Глобальний інноваційний індекс. Він став головним орієнтиром для всіх бажаючих отримати уявлення і оцінку інноваційних процесів в світі. Цей індекс ранжує країни за потенціалом інноваційної діяльності та її результатів. Так ось, згідно з індексом, Україна постійно покращує свої позиції. І в 2017 році піднялася на 50 місце (була 71 в 2013 році). 
Згідно з доповіддю « Глобальний інноваційний індекс»2017 р підготовленому спільно Корнельського університету, школою бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), очолюють рейтинг провідних країн-новаторів Швейцарія, Швеція, Нідерланди, США і Велика Британія, а група країн, до якої входять Індія, Кенія і В'єтнам, випереджає країни, які досягли того ж рівня розвитку.
У числі основних висновків доповіді слід назвати становлення Індії в якості формується інноваційного центру в Азії, високу в порівнянні з рівнем розвитку інноваційну активність в країнах Африки на південь від Сахари і можливості зміцнення інноваційного потенціалу в регіоні Латинської Америки та Карибського басейну.
Щорічно в Гії здійснюється моніторинг приблизно 130 країн по десятках параметрів, від кількості патентних заявок до обсягу витрат на освіту, в результаті чого директивні органи отримують узагальнене уявлення про динаміку інноваційної активності, яка в усі більшою мірою стає однією з рушійних сил соціально-економічного зростання. У новому, спеціальному розділі Гії аналізуються «гарячі точки інновацій» Video в усьому світі, в яких вище за все щільність винахідників, які фігурують в міжнародних патентних заявках.
Автори десятого випуску доповіді - Гії 2017 г. - відзначають зберігається розрив в інноваційних можливостях розвинених і країн, що розвиваються і мляві темпи підвищення активності в сфері досліджень і розробок (НДДКР) як в державному секторі, так і на рівні корпорацій.
«У глобальній економіці, фундаментом якої все частіше стають знання, інновації виступають локомотивом економічного зростання, однак при цьому потрібні додаткові вкладення, які допоможуть стимулювати реалізацію творчих здібностей людини і збільшувати обсяги виробництва, - заявив Генеральний директор ВОІВ Френсіс Гаррі. - Інновації можуть стати тим важелем, який допоможе трансформувати спостерігається економічний підйом в довготривалий зростання ».

Глобальний рейтинг

 1. Швейцарія (№ 1 в 2016 р)
 2. Швеція (2)
 3. Нідерланди (9)
 4. Сполучені Штати Америки (4)
 5. Сполучене Королівство (3)
 6. Данія (8)
 7. Сінгапур (6)
 8. Фінляндія (5)
 9. Німеччина (10)
 10. Ірландія (7)
 11. Республіка Корея (11)
 12. Люксембург (12)
 13. Ісландія (13)
 14. Японія (16)
 15. Франція (18)
 16. Гонконг (Китай) (14)
 17. Ізраїль (21)
 18. Канада (15)
 19. Норвегія (22)
 20. Австрія (20)
 21. Нова Зеландія (17)
 22. Китай (25)
 23. Австралія (19)
 24. Чеська Республіка (27)
 25. Эстония (24)

В 2017 г. Швейцария седьмой год подряд возглавляет общий рейтинг, в котором двадцать четыре из первых двадцати пяти мест  принадлежит странам с высоким доходом – Китай, занимающий двадцать второе место, является исключением.  В 2016 г. Китай стал первой страной со средним уровнем дохода, вошедшей в число  ведущих  двадцати пяти стран инновационного рейтинга.

«Прилагая усилия для сокращения инновационного разрыва, нужно вначале помочь странам с формирующейся рыночной экономикой понять сильные и слабые стороны своей инновационной деятельности и разработать соответствующую политику и систему координат, – отметил Сумитра Дутта, декан Высшей школы управления им. Самюэля Кертиса Джонсона при Корнельском университете. – Именно с этой целью уже более десяти лет выпускается ГИИ».    

Показатели группы стран со средним и низким уровнями дохода существенно превышают те параметры, о которых можно было бы говорить, исходя из достигнутого ими уровня развития: в текущем году в группу «динамичных новаторов» входит в общей сложности 17 стран, т.е. чуть больше чем в 2016 г.  Девять из них, в том числе Кения и Руанда, расположены в регионе Африки к югу от Сахары, и три – в Восточной Европе.

К таким инновационным гигантам, как Китай, Япония и Республика Корея, подступает группа государств Азии, в том числе Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Вьетнам, которые активно совершенствуют свои инновационные экосистемы и добиваются высоких результатов по ряду важных показателей, в частности по развитию сферы образования, НИОКР, темпам роста производительности труда и экспорту высокотехнологичной продукции.

Тема ГИИ 2017 г.: «Инновации кормят мир»

Тема ГИИ 2017 г. «Инновации кормят мир» позволяет проанализировать состояние инновационной деятельности в рамках агропродовольственных систем.  В предстоящие десятилетия агропродовольственный сектор столкнется с колоссальным ростом мирового спроса и обострением конкурентной борьбы за ограниченные природные ресурсы.  Кроме того, ему нужно будет адаптироваться в условиях изменения климата и смягчать процесс таких изменений.  Инновации выступают ключевым инструментом поддержания роста производительности, необходимого для удовлетворения упомянутого растущего спроса, и содействия расширению сетевых комплексов, которые объединяют устойчивое производство, обработку, распределение и потребление продуктов питания и удаление и переработку отходов и получили название продовольственных систем.
«На наших глазах во всем мире уже рождается «цифровое сельское хозяйство» с беспилотными летательными аппаратами, спутниковыми датчиками и полевой робототехникой, – сказал  Бруно Ланвен, исполнительный директор Отделения глобальных индексов школы бизнеса INSEAD. –  Сейчас остро ощущается необходимость «умного сельского хозяйства» для оптимизации производственно-сбытовых и распределительных систем и стимулирования внедрения творческих новых бизнес-моделей, которые сводят к минимуму нагрузку на земельные, энергетические и другие природные ресурсы, в то же время позволяя уделять внимание потребностям беднейшего населения мира».
 «По имеющимся оценкам к 2050 г. численность населения достигнет 9,7 миллиардов человек.  В результате перед мировым аграрным сектором встают колоссальные задачи.  Возникает угроза глобального продовольственного кризиса, который может разразиться, если директивным органам и другим заинтересованным сторонам не удастся обеспечить внедрение сельскохозяйственных инноваций, значительно повышающих продуктивность», – подчеркнул  Барри Джарузельски, руководитель консалтинговой фирмы «Strategy&», входящей в сеть PwC.

Региональные лидеры в области инноваций

Северная Америка

Характерной особенностью  двух североамериканских стран – США (4-е место по совокупности показателей) и Канада (18‑е место в мире) – являются хорошо развитые финансовые рынки и высокая активность венчурного капитала, что помогает стимулировать экономическую деятельность частного сектора.

К сильным сторонам США также относятся наличие первоклассных университетов и компаний, занимающихся исследованиями и разработками (НИОКР) в глобальных масштабах, высокое качество научных публикаций, осуществление расходов на разработку программного обеспечения и состояние инновационных кластеров.

Канада выделяется простотой процедур организации нового бизнеса и качеством научных публикаций,  высоких оценок удостаиваются политическая среда, режим регулирования и деловой климат страны.  Канада настойчиво совершенствует свою систему образования.

Европа

В рейтинге ГИИ за текущий год пятнадцать из 25 первых мест занимают страны Европы.  Особенно сильны позиции Европы в плане человеческого капитала, научных исследований, инфраструктуры и уровня развития бизнеса.

Европейские страны впереди почти по половине показателей, на базе которых рассчитывается ГИИ, в том числе по доле высококвалифицированных специалистов в общей занятости, сотрудничеству университетских и отраслевых исследовательских структур, числу патентных заявок и научно-технических статей и по качеству научных публикаций.

Юго-Восточная Азия, Восточная Азия и Океания

Республика Корея сохраняет высшие рейтинги по патентованию и другим показателям в области ИС, занимая второе место по уровню развития человеческого капитала и научным исследованиям, причем значительный вклад в НИОКР вносит предпринимательский сектор страны.

Третья по региональному рейтингу страна – Япония – входит в первую десятку стран мира по научным исследованиям и разработкам, информационно-коммуникационным технологиям, торговле, конкуренции, масштабам рынка и освоению, созданию и распространению  знаний.

Благодаря хорошим показателям развития бизнеса, технологий и экономики знаний устойчиво растет общий рейтинг Китая по ГИИ (в текущем году – 22-е место).  В нынешнем году Китай демонстрирует  высокие результаты по ряду показателей, включая присутствие компаний, осуществляющих НИОКР в глобальных масштабах, штат исследовательского персонала на предприятиях, количество патентных заявок и другие переменные в сфере ИС.  

В рамках Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) первые места по большинству показателей принадлежат Сингапуру, за рядом нескольких существенных исключений: по экспорту услуг ИКТ лидируют Филиппины, а по расходам на цели образования – Вьетнам.

Сильными сторонами Таиланда являются экспорт продукции творческого труда и высокая доля валовых внутренних вложений в НИОКР, финансируемых предпринимательским сектором, – по этим позициям страна вышла на пятое и шестое места в мире.

Вьетнам находится на втором месте в регионе по расходам на образование, добиваясь также хороших результатов по темпам роста производительности  труда, общенациональным инвестициям и чистому притоку прямых иностранных инвестиций.

Высок рейтинг Малайзии по позициям импорта и экспорта высокотехнологичной продукции, сотрудничества университетских и отраслевых исследовательских структур и числу выпускников технических вузов.

Центральная и Южная Азия

Индия – 60-е место в мире – возглавляет рейтинг стран Центральной и Южной Азии и на данный момент уже седьмой год подряд выходит на первое место по показателю инновационной деятельности в сравнении с ВВП на душу населения.  Позиции Индии улучшаются по большинству показателей, включая инфраструктуру, уровень развития бизнеса, развитие экономики знаний и технологий и выпуск продукции творческого труда.   

Индия занимает 14-е место в мире по показателю присутствия компаний, осуществляющих НИОКР в глобальных масштабах, значительно опережая сопоставимые группы стран в нижнем и верхнем сегментах стран со средним уровнем дохода.   Кроме того, в разрезе ресурсов инноваций Индия превосходит большинство других стран со средним уровнем дохода по числу выпускников технических вузов, валовому накоплению капитала, валовым внутренним вложениям предприятий в НИОКР, штату исследовательского персонала, а в разрезе результатов инноваций – по качеству научных публикаций, темпам роста ВВП на одного работника, экспорту высокотехнологичных услуг и услуг ИКТ, экспорту продукции творческого труда, производству высокотехнологичной готовой продукции и поступлениям от ИС.

«Государственная политика играет ключевую роль в создании благоприятных условий для инновационной деятельности. На протяжении последних двух лет в Индии ведется серьезная работа на базе ГИИ, например создана Целевая группы высокого уровня по инновациям и проходят консультации по вопросам инновационной политики и совершенствования системы показателей инновационной деятельности», – заявил генеральный директор Конфедерации индийской промышленности Чандраджит Банерджи.

В Исламской Республике Иран (75-е место в мире) великолепно развита система высшего образования, и страна занимает второе место в мире по числу выпускников технических вузов. Таджикистан (94-е место в мире) опережает всех по микрофинансированию, а Казахстан (78‑е место) занимает первое место в мире по среднему числу учащихся на одного преподавателя и третье – по простоте процедуры защиты миноритарных инвесторов.

Северная Африка и Западная Азия

Пятый год подряд в авангарде стран региона находятся Израиль (17-е место в мире) и Кипр (30-е место).  Израиль улучшил свои показатели по валовым ассигнованиям на НИОКР и экспорту ИКТ‑услуг, сохраняя ведущие позиции в мире по числу научно-исследовательских работников, операциям с венчурным капиталом,  валовым внутренним вложениям предприятий в НИОКР и штату исследовательского персонала на предприятиях.

На третьем месте в регионе находятся Объединенные Арабские Эмираты (35-е место в мире), которые реализуют возросшие возможности получения данных, активно привлекают специалистов с высшим образованием и развивают инновационные кластеры и инновационную деятельность на базе модели организации бизнеса с использованием ИКТ.  Шестнадцать из девятнадцати стран региона Северной Африки и Западной Азии входят в первую сотню стран по рейтингу ГИИ, в том числе Турция (43-е место), Катар (49 -е место), Саудовская Аравия (55‑е место), Кувейт(56-е место), Армения (59-е место), Бахрейн (66-е место), Грузия (68-е место), Марокко (72-е место), Тунис (74-е место), Оман (77-е место), Ливан (81-е место), Азербайджан (82‑е место) и Иордания (83-е место).

Латинская Америка и Карибский бассейн

У крупнейших стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна особенно прочны позиции в плане развития институциональных структур, инфраструктуры и бизнеса.  Хороших результатов добиваются Чили, Мексика, Бразилия и Аргентина по показателям в области развития человеческого потенциала и научных исследований, например по таким, как качественный уровень университетов, число студентов вузов и присутствие компаний, осуществляющих НИОКР в глобальных масштабах, а также в области информационно-коммуникационных технологий благодаря высоким показателям использования онлайновых услуг в государственных органах и населением. 

В последние годы существенного повышения рейтингов региона по ГИИ не наблюдалось, и ни одна страна Латинской Америки и Карибского бассейна не добивалась опережающего роста показателей инновационной деятельности в сравнении с достигнутым уровнем развития.

«Поскольку в Латинской Америке, особенно Бразилии, наметился возврат к положительным темпам роста, крайне важно заложить основы инновационного развития, которое является главной целью программы мобилизации бизнеса в интересах инноваций (MEI)», – указали президент CNI Робсон Андраде и технический директор Sebrae Элоиза Менезес.

Страны Африки к югу от Сахары

Выше всего рейтинги стран Африки к югу от Сахары по показателям состояния институциональной структуры и развития рынка, по которым такие страны, как Маврикий, Ботсвана, Южная Африка, Намибия, Руанда и Буркина-Фасо, не уступают некоторым странам Европы и Юго-Восточной Азия, Восточной Азии и Океании, находящимся на том же уровне развития, или опережают их.

Починаючи з 2012 р серед країн Африки на південь від Сахари налічується більше країн, що входять в групу «динамічних новаторів», ніж в будь-якому іншому регіоні. У поточному році, як і не раз в попередні роки, «динамічними новаторами» стали Кенія, Руанда, Мозамбік, Уганда, Малаві, Мадагаскар і Сенегал. На цей раз в групу «динамічних новаторів» увійшли Бурунді і Об'єднана Республіка Танзанія. В даний час ключове значення має збереження і нарощування темпів інноваційної діяльності в країнах Африки на південь від Сахари.   

джерело

 
 
Фото

Глобальный рейтинг.