Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України
 Інщі публікації  24.03.2018106  05.0
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ШКОДИ ТА ПРІОРИТЕТИ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВКІЛЛЯ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Публікація підготовлена в рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України», який виконувався Координатором проектів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки урядів Канади та Австрії у співпраці з екологічною мережею «Зой» (Швейцарія).
Координація проекту: Алла Ющук, Ірина Лоїк, Ярослав Юрцаба. Текст: Ніколай Денісов та Дмитро Аверін; за участю Алли Ющук, Віктора Єрмакова, Олега Улицького, Павла Бистрова, Сергія Зібцева, Сергія Чумаченка, Юрія Набиванця.

У публікації використані матеріали кабінетних та польових досліджень, проведених у рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України».
Автори вдячні учасникам робочої зустрічі щодо визначення пріоритетів екологічної безпеки та перспектив оздоровлення навколишнього середовища на сході України (Київ, 4 вересня 2017 року) за надані відомості, зауваження та пропозиції.

Редагування: Олександр Старцев Рецензенти: Віктор Карамушка, завідувач кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», Даг Вейр, Toxic Remnants of War Project (Великобританія), Лоран Ніколь, ACTA Conseils Sàrl (Швейцарія) Фотографії: Євген Надьярний, СД БУВР 
Оригінал-макет та дизайн: Юлія Мадінова Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. – К.: ВАІТЕ, 2017. - 90 с. ISBN 978-966-2310-77-1

Координатор проектів ОБСЄ в Україні прагне забезпечити точність і повноту змісту цієї публікації, однак висловлені в ній думки, тлумачення і висновки відображають точки зору авторів публікації й дослідників і можуть не збігатися з офіційною позицією ОБСЄ та її держав-учасниць. ОБСЄ не несе відповідальності за збитки, які можуть виникнути внаслідок використання інформації, що міститься в цій публікації.

Протягом майже двох десятиліть Координатор проектів ОБСЄ в Україні сприяє розбудові стабільного, демократичного суспіль- ства. Внаслідок складної ситуації, що має місце на сході України, держава опинилася перед новими викликами, пов’язаними з пи- таннями безпеки, подолання гуманітарної та економічної кризи тощо. Відтак, є зрозумілим, чому протягом останніх років Коор- динатор проектів ОБСЄ в Україні розширює фокус своєї діяльно- сті, спрямованої на відновлення стабільності, миру та безпеки. Ми працюємо над створенням платформи для підтримки діалогу на сході України в найпроблемніших секторах, допомагаємо ви- рішувати питання соціальної адаптації переселенців, сприяємо посиленню національної спроможності у здійсненні гуманітар- ного розмінування та зміцненні хімічної безпеки в найбільш інду- стріально навантаженому регіоні країни. Екологічні проблеми Донбасу, посилені кризою, негативно впли- вають на всі сфери суспільного життя – соціальну, економічну, гуманітарну, політичну. Питання екологічної безпеки регіону є критичним та потребує негайного реагування з боку усіх зацікав- лених сторін та громадськості. У 2017 році на запит Міністерства екології та природних ресурсів України Координатор проектів ОБСЄ в Україні розпочав проект «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України», за- вданнями якого стало проведення аналізу впливу конфлікту на навколишнє середовище та підготовка рекомендацій з метою перспективного відновлення регіону. Ми вдячні урядам Канади та Австрії за увагу до проблеми та надання фінансової підтримки у реалізації цього проекту. Ця публікація підбиває підсумки проведених досліджень та на- дає коментар до висновків. Автори систематизували та проана- лізували усю наявну інформацію з різних джерел та на її основі запропонували конкретні кроки для відновлення регіону в ко- роткостроковій та довгостроковій перспективі. Сподіваємося, що результати цієї праці будуть своєчасними та корисними для органів державної влади України, міжурядових і неурядових організацій. Координатор проектів ОБСЄ в Україні й у подальшому приділятиме увагу екологічним питанням на сході України, а також разом з українськими та зарубіжними партнера- ми надаватиме всебічну допомогу щодо їх вирішення.
 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Посол Вайдотас ВЕРБА
Фото