Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку
 Монографії  24.03.2018166  05.0

Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія

В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 252 с. 

Повний текст

 
У монографії опрацьовано тенденції розвитку цифрової економіки, яка постійно збільшується у структурі ВВП провідних економік світу. Доведено, що сучасні процеси цифрової трансформації економіки пов’язані з розвитком бізнес-моделей, які використовують цифрові платформи. Фактично протягом останнього десятиріччя відбувається революція платформ. Особливістю цифрових платформ є об’єднання різних груп споживачів, виробників, власників ресурсів на одному віртуальному майданчику. Цифрова платформа для задоволення наявних потреб зазвичай використовує не власні ресурси, а ресурси користувачів цифрової платформи, що обумовлює її домінування над традиційними моделями бізнесу. В Україні базисом економіки залишається фізичний капітал, який сконцентрований в гірничо-металургійному, паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах. Вітчизняний цифровий капітал знаходиться на стадії фор- мування, але вже спостерігається велика кількість позитивних прикладів. Можливості розвитку цифрової економіки в Україні пов’язані з розширенням використання цифрових платформ, які є точками зростання сучасної інформаційної економіки. Підкреслено, що перспективним напрямом розвитку цифрових платформ є технологія блокчейн, і в Україні вже є суттєвий потенціал для розвитку в цьому напряму. Можливості застосування блокчейн-технологій продемонстро- вано на прикладі медичної та освітньої сфери. Для керівників і фахівців центральних і місцевих органів влади, науков- ців, виробничників, представників бізнесу, профспілок, викладачів, аспірантів, студентів, осіб, які цікавляться сучасними економічними моделями та перспективами розвитку економіки України у цифрову епоху
 
ПЕРЕДМОВА

Протягом останніх десятиріч ми маємо можливість спо- стерігати справжню інформаційну революцію, докорінну тран- сформацію суспільства, коли змінюються не лише технічні ха- рактеристики товарів та послуг, а також моделі взаємодії та ві- дносин між людьми, а також формуються нові цінності та патерни їх поведінки. Головною цінністю замість природних ресур- сів все далі стає інформація, яка, на відміну від корисних копалин, обсяг яких обмежений та постійно зменшується, має унікальні характеристики щодо власного збереження та примноження. Чим більше суспільство працює з інформацією, використовує її, тим скоріше вона нагромаджується, й тим більшу цінність отримує людство, яке під впливом та завдяки накопиченню цієї інформації все далі перетворюється з індустріального на інформаційне суспільство. Економічним базисом формування цього інформаційного суспільства стає цифровий капітал уособлений у відповідних технологіях, людських навичках, базах даних, обчислювальних потужностях, розрахункових алгоритмах. В Україні все це є, але водночас існує невирішена проблема його ефективного викори- стання, що й потребує відповідно осмислення з боку вчених-економістів у тісній співпраці з експертним середовищем «цифрової сфери», яке розуміється на сучасних технологічних трен- дах, а також соціологами, політологами та філософами, які орі- єнтуються у сучасних суспільних трансформаціях. Це дуже ва- жливо, якщо врахувати, що революція, це не лише широкі мож- ливості, але й також різноманітні ризики та загрози, як техно- генного, так й гуманітарного характеру. Тому їх своєчасна ідентифікація та локалізація можливі лише через плідну співпрацю всієї науково-експертної спільноти. Загалом слід подякувати авторам за своєчасне досліджен- ня можливостей проривного розвитку України через цифрову модернізацію економіки, бо хто не встигне своєчасно опанувати цифрові технології сьогодні, завтра ризикує відстати вже назавжди. формаційної економіки вже зараз з урахуванням цифрових навичок та цифрового капіталу становить 22,5 % від світової економіки. Але цифровізація, на жаль поки що в значній мірі оминає Україну, що унеможливлює всеохоплююче отримання до- даткових «цифрових» дивідендів для населення, бізнесу та влади. На відміну від економічно розвинених країн, орієнтована на індустріальну епоху структура економіки України не дозволяє створювати в достатньому обсязі високотехнологічні товари і послуги, які були б конкурентоспроможними і затребуваними на глобальному ринку. Як результат високотехнологічний експорт товарів скорочується, традиційні в останні десятиліття сектори економіки втрачають свої позиції, а економічно активне населення шукає можливості для працевлаштування за межами України. Система освіти і відтворення людського капіталу, залишаючись орієнтованою на наявні морально застарілі сектори економіки, також «консервує» структурно-технологічну відсталість. 
Фото

цифрова економіка.