Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості: колективна монографія
 Монографії  24.03.201851  05.0

Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості: колективна монографія

 
 
Розглянуто проблемні питання застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості, його інституціонального та правового забезпечення. Надано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення впровадження великих інноваційних проектів у вугільній промисловості на засадах публічно-приватного партнерства, запропоновано механізми їх економічного стимулювання, обґрунтовано доцільність застосування акціонерного краудінвестингу як найбільш сучасного виду приватно-публічного партнерства. Викладені матеріали щодо інноваційної політики розвитку вугільної промисловості сприятимуть створенню високопродуктивних, рентабельних, екологічних і диверсифікованих вугільних виробництв, розвитку територій, на яких розташовані вугледобувні підприємства.
Для науковців, фахівців, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Авторський колектив: Амоша Олександр Іванович, академік НАН України; Драчук Юрій Захарович, д.е.н., проф.; Залознова Юлія Станіславівна, д.е.н., с.н.с.; Красник Вячеслав Гри- горович, д.т.н., проф.; Жук Петро Володимирович, к.е.н., с.н.с.; Петрова Ірина Павлівна, к.е.н.; Почтарук Інна Станіславівна, к.е.н.; Кочешкова Ірина Миколаївна, головний економіст; Трушкіна Наталія Валеріївна, науковий співробітник; Косарєв Василь Васильович, пошукувач

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 6 від 22 червня 2017 р.) Рецензенти: Дубницький Володимир Іванович – професор кафедри теоретичної та при- кладної економіки доктор економічних наук, професор; Чуприна Наталія Миколаївна – декан економічного факультету ДВНЗ «Укра- їнський державний хіміко-технологічний університет» кандидат економічних наук, до- цент; Швець Василь Якович – завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери ДВНЗ «Національний гірничий університет» доктор економічних наук, професор
Фото

публічно-приватне партнерство.