Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку
 Наукові доповіді  23.03.2018172  05.0

Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку: наук.-аналіт. доп.

О.І. Амоша, І.П. Булєєв, А.І. Землянкін, Л.О. Збаразська, Ю.М. Харазішвілі та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2017. – 120 с. ISBN 978-966-02-8283-4 ISBN 978-966-02-8298-8 (електронне видання)

Розглянуто розвиток економіки та промисловості України за роки її незалеж- ності; проаналізовано стан промисловості у 2010-2016 рр. Виявлено чинники не- лінійного розвитку промисловості, погіршення її структури, падіння ефективності виробництва, зниження фінансових показників. Обґрунтовано ключові напрями вдосконалення структури промисловості, підвищення ефективності виробництва та використання трудового потенціалу. Розроблено сценарії розвитку промислово- сті України з позиції економічної безпеки. Для науковців, керівників промислових підприємств, фахівців та економістів реального сектору економіки, викладачів і студентів економічних спеціальностей. 

Відповідно до ст. 1 Конституції Україна є суверенною, незалежною, демо- кратичною, соціальною, правовою державою. Згідно із ст. 3 Конституції «лю- дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», яку забезпечує держава1 . За роки незалежності Україна залишилась однією із країн пострадянського простору, які все ще за рівнем ВВП не досягли показників 1991 р. У цей період мали місце як різкі падіння економіки, так і значні темпи зростання, але станом на 2016 р. ВВП України майже на 20% нижче дореформеного 1991 р. Показни- ки соціально-економічного розвитку значно погіршилися після 2013 р. Як свід- чать дані органів статистики та окремі дослідники, за 2014-2015 рр. Україна втратила 16% своєї економіки. Триває зменшення чисельності населення: за різ- ними оцінками у 2016 р. в Україні проживає 38-42 млн чол. (розбіжність в оцін- ках пояснюється різними підходами до визначення території країни). ВВП у розрахунку на одну особу знизився з 4195 дол. у 2013 р. до 2008 дол. у 2015 р., а у 2016 р. за оцінками Світового валютного фонду (СВФ) він мав складати близько 1850 дол. при зростанні у 2016 р. до 1,5% відносно 2015 р. та інфляції 15,1%. Аналогічними є показники Світового банку (СБ): ВВП – зростання 1%, інфляція – 15%. Економічні відомства України очікували зростання ВВП на 1,0%, інфляцію – в межах 12-15%. Для суттєвого зростання економіки потрібні попит на товари та послуги, платоспроможні споживачі, наявність матеріальних і трудових ресурсів, що в загальному розумінні і є ринком, який має також розвиватись. Обсяги внутріш- нього ринку визначаються платоспроможністю резидентів (підприємств, насе- лення та ін.). За останні роки платоспроможність вітчизняних виробників і на- селення знижується. Стабільно зростає кількість збиткових підприємств, скоро- чуються реальні доходи населення, зменшується кількість працюючих підпри- ємств і чисельність населення, у тому числі працюючого. З урахуванням інфля- ції, падіння курсу гривні, зростання комунальних платежів і тарифів реальні доходи населення України за паритетом купівельної спроможності (ПКС) за 2014-2016 рр. зменшились у 2,3 раза, а у доларовому еквіваленті – удвічі. З урахуванням того, що практично не працюють професійно-технічні за- клади навчання професійних робітників, значно зменшилася підготовка праців- ників на виробництві, має місце падіння престижу робочої людини, трудовий потенціал країни значно погіршився і скоротився. Внутрішній ринок продовжує згортатись.

Відносно зовнішніх ринків слід відзначити також негативні тенденції. За два останніх роки експорт України скоротився майже на третину при тому, що у І півріччі 2016 р. експорт у ЄС зріс на 7% і склав 39,2% у загальному обсязі. Експорт у країни СНД зменшився як у грошовому вимірі, так і у відсотках. Особливо впав експорт українських товарів у Російську Федерацію (РФ). Якщо у 2010-2013 рр. він досягав 1/3 загального обсягу українського експорту, то у 2016 р. знизився до 9%. Наведені приклади свідчать про те, що як внутрішній ринок України, так і її становище на зовнішніх ринках ускладнюється. Однією з важливих причин тому стали недооцінка ролі внутрішнього ринку як основи для розвитку еконо- міки, пріоритет політичних підходів до проблем економіки, нерозуміння зна- чення демонополізації внутрішнього ринку, на якому практично відсутня кон- куренція. Принципово невдалими в соціально-економічній та промисловій політиці України є вибір як теоретичної основи розвитку ліберальної економічної теорії, теорії монетаризму, приниження ролі держави в регулюванні економічного роз- витку і надто завищені надії на стихійне регулювання ринком економічних процесів, завищення ролі приватної власності у зростанні економіки, її ефек- тивності. Аналогічні причини стримують і розвиток промисловості, нагальну необ- хідність модернізації промислового сектору економіки. Кардинально виправити ситуацію допоможуть численні рекомендації науковців1 , а головне – реалізація відповідних програм і стратегій розвитку. 
Мета наукової доповіді – доведення наявних розробок до практичної реалі- зації та обґрунтування згідно з аналізом стану промисловості України головних шляхів сучасного загального розвитку промисловості, її галузей та визначення умов, за яких можливий перехід від кризи до зростання. Одержані у процесі підготовки доповіді результати можуть бути викорис- тані науковцями, політиками, державними службовцями, фахівцями галузевих та місцевих органів управління, представниками широкої громадськості, мене- джерами при вирішенні стратегічних і невідкладних проблем розвитку еконо- міки на макро-, мезо- та мікрорівнях. Авторський колектив: академік НАН України О.І. Амоша, д.е.н. І.П. Булє- єв; к.е.н. А.І. Землянкін; к.е.н. Л.О. Збаразська; д.е.н. Ю.М. Харазішвілі; д.е.н. В.П. Антонюк; д.е.н. Н.Ю. Брюховецька; д.е.н. Н.В. Бутенко; д.е.н. Ю.З. Драчук; д.е.н. Ю.С. Залознова; д.е.н. Л.М. Кузьменко; д.е.н. В.І. Ляшенко; д.е.н. О.Ф. Новікова; д.е.н. Г.З. Шевцова; д.е.н. М.М. Якубовський; к.е.н. О.А. Богуцька; к.е.н. І.В. Бриль; к.е.н. М.Ю. Заніздра; к.е.н. Т.Ю. Коритько; к.е.н. О.В. Лях; к.е.н. В.А. Нікіфорова; к.е.н. І.П. Петрова; к.е.н. І.Ю. Підоричева; к.е.н. М.О. Солдак; к.т.н. Д.Ю. Череватський; к.е.н. Л.Л. Шамільова; Я.С. Брюховецький; Л.В. Іваненко; Н.В. Трушкіна. 
Фото

ВВП.