Голосування за номінанток премії «Жінка України – 2018»  * 22 грудня 2017 р. відбулася вчена рада ІЕП НАНУ  * Співпраця інституту з науковими установами НАН України  * Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»  *  UkrainianEnglishRussian
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку - 2015
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: С83 зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О.І. Амоша (голов. ред.), І.П. Булєєв (відп. ред.) та ін. – Київ, 2015. – 268 с.
ISSN 2220-7961
Подано результати наукових досліджень, здійснених в ІЕП НАН України та інших академічних інститутах, а також вищих навчальних закладах, щодо найважливіших проблем розвитку промисловості та підприємств України на сучасному етапі. Розглянуто актуальні питання промислової політики в умовах поглиблення світових інтеграційних процесів, формування конкурентного середовища, переходу до інноваційної стратегії розвитку, використання інформаційних ресурсів, удосконалення кредитування виробництва, проблеми управління на підприємствах, регулювання виробництва. Для науковців, аспірантів, фахівців промисловості, підприємств і державних структур управління.

ЗМІСТ


Брюховецька Н.Ю., Хасанова О.В., Рябикіна Н.І. Підготовка нефінансової звітності 
як метод забезпечення інвестиційної привабливості підприємств та їх капіталізації .............. 3

Булеев И.П., Ревва А.Н., Булеев Е.И. Мотивация эффективности труда в условиях 
рыночных отношений пост- социалистических стран ....................................................................... 13

Богуцька О.А. Облігаційна позика як джерело інвестиційної активності підприємств ............. 31

Бриль І.В., Василенко Т.Д. Визначення етапів механізму управління нематеріальними 
активами підприємства .............................................................................................................................. 42

Васильєва Н.Ф. Неоіндустріалізація України в контексті розвитку ІТ-сфери ............................... 56

Горощенко В.В. Умови прискорення інноваційної модернізації вугільної 
промисловості України ................................................................................................................................ 67

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В., Кабанов А.І. Механізми регулювання інноваційного 
розвитку промисловості на засадах публічно-приватного партнерства: 
європейський досвід .................................................................................................................................... 83

Іванов Ю.Б. Податкові джерела фінансування освіти ....................................................................... 102

Матюшин А.В., Аборчи А.В. Институциональные аспекты управления 
национальным банком развития ........................................................................................................... 108

Рябикіна К.Г. Бухгалтерська та вартісна моделі оцінювання капіталу підприємств ................. 121

Стрєльніков Р.М. Методи аналізу ефективності реалізації інвестиційних проектів 
інтегрованих структур ................................................................................................................................. 135

Фокіна І.В. Нормативно-правове забезпечення спільної розробки вугільних 
родовищ державними та приватними підприємствами .................................................................. 151

Шемякіна Н.В., Гориненко Г.С. Фінансове забезпечення неоіндустріального 
розвитку: концептуальні положення та світовий досвід .................................................................. 157

Брюховецький Я.С. Механізм та функції економічних інститутів при цільовому 
кредитуванні інвестиційних проектів підвищення інтелектуалізації промислових 
підприємств.................................................................................................................................................. 172

Венжега Р.В. Концептуальні положення інституційних трансформацій 
у вугільній промисловості України ........................................................................................................ 185

Волкогон С.А. Информационное обеспечение деятельности налоговых органов 
при стимулировании малого бизнеса региона.................................................................................. 203

Іваненко Л.В. Витрати підприємств на формування і розвиток людського 
капіталу на різних стадіях його життєвого циклу ............................................................................... 220

Щерба А.О. Інвестиційна активність промислових підприємств України .................................. 233
Фото

Стратегія промислового розвитку.