Резолюція парламентського круглого столу «Стратегія розвитку промисловості України»  * Відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики  * Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад наукових співробітників  * Заст. директора ІЕП, д.е.н. Залознову Ю.С. обрано членом-кореспондентом НАН України  *  UkrainianEnglishRussian
Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року
 Регіон  20.04.2018738  05.0
 Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року: наук.   доп. / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихрева; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 119 с.
 
Запропоновано концептуальні засади розроблення сценаріїв сталого (соціальноекономічно-екологічного) розвитку з урахуванням обмежень економічної безпеки, які включають такі етапи: інтегральне оцінювання динаміки соціо-еколого-економічного розвитку порівняно з інтегральними пороговими значеннями; визначення сценаріїв модернізації економіки Донецької області до 2020 р. Для ідентифікації стану соціоеколого-економічного розвитку регіону запропоновано інноваційний перелік складових, їх індикаторів та визначено вектори порогових значень. Отримано науково обґрунтовані стратегічні сценарії соціо-еколого-економічної модернізації Донецької області до  2020 р. за трьома інерційними сценаріями (песимістичним, реалістичним та оптимістичним) та двома сценаріями сталого розвитку.  Запропонований підхід є універсальним та може бути використаний як для країни та області, так і економічного або адміністративного району для розробки сценаріїв модернізації економіки з позицій сталого розвитку на середньо- та довгострокову перспективу. Як альтернативний підхід розроблено пошуковий прогноз для Донецької області за умови  збереження основних тенденцій зміни показників, які склалися за 2009-2015 рр., на підґрунті визначених темпів приросту ВРП.

Читати повністю
 
Modernization of the economy of Donetsk region: strategic implementation scenarios from the standpoint of sustainable development 2020: Science. ext. / YM Harazishvili VI Lyashenko, LL Shamileva, Y. Zhyhreva; NAS of Ukraine, Institute of Economics industry. - Kyiv, 2016. - 119 with.
The conceptual foundations of sustainable development scenarios (socio-ecological) subject to the limitations of economic security, which includes the following steps: integral assessment of the dynamics of ecological and socio-economic development compared with integral thresholds; the scenarios of economic modernization Donetsk region in 2020 for state identification sotsioekoloho-economic development proposed for the innovative components of vectors defined indicators and thresholds. An evidence-based strategic scenarios of ecological and socio-economic modernization of Donetsk region in 2020 for the three scenarios inertial (pessimistic, realistic and optimistic) and two scenarios for sustainable development. The proposed approach is universal and can be used both for the country and the region, as well as economic or administrative district development scenarios for modernization of the economy from the standpoint of sustainable development in the medium and long term. As an alternative approach developed search prognosis for the Donetsk region while maintaining the basic trends of indicators developed for 2009-2015., On the grounds specified growth rate of GRP.
Фото

сценарії розвитку, 2020, сталий розвиток, економіка, Модернізація економіки, Донецька область.